شما در هر زمانی می‌توانید از منوی پروفایل، واحد ارزی خود را تغییر دهید.